Algemene voorwaarden

van: Block Moulds B.V., hierna te noemen “BM”

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet via de webshop www.blockmoulds.com afgegeven offertes van BM en tevens op alle, al dan niet via de webshop gesloten, overeenkomsten tussen BM en een contractspartner, hierna te noemen: “wederpartij”.
2. Door het verstrekken van een opdracht verklaart wederpartij zich akkoord met de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van wederpartij zijn derhalve niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Overeenkomst
3. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke of elektronische aanvaarding door BM.
4. Alle transacties tussen BM en wederpartij worden beschouwd als B2B transacties.
5. BM is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk acht ter uitvoering van de overeenkomst, derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.
6. BM is gerechtigd de overeenkomst op elk gewenst moment (zonder opgave van reden) te beëindigen. Beëindiging van de overeenkomst zal door BM worden medegedeeld aan wederpartij. BM zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn noch accepteren voor gevolgen van welke aard dan ook.

Offertes en prijslijsten
7. Alle offertes en prijslijsten van BM zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. Offertes van BM zijn, gerekend vanaf de datum dat deze zijn uitgebracht dertig dagen geldig.
8. Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud. BM behoudt zich het recht voor de prijzen zoals weergegeven in de offerte en prijslijsten te allen tijde – tot het moment dat betaling heeft plaatsgevonden – te mogen wijzigen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend als gevolg van valutawijzigingen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft wederpartij niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 15% betreft.
9. Door BM aan wederpartij verstrekte prijslijsten, offertes, toelichtingen en bevestigingen zijn vertrouwelijk en mogen derhalve niet aan derden (ter inzage) worden verstrekt. Alle schade die BM lijdt doordat wederpartij in strijd met deze bepaling handelt, zal volledig op wederpartij worden verhaald.

Levering en risico
10. Opgegeven (op-)levertijden gelden nimmer als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11. Aflevering van producten door BM en de overgang van het risico daarvan, vindt plaats af magazijn/bedrijf BM. Op het moment dat de producten het magazijn/bedrijf van BM verlaten gaat het risico van de producten over op wederpartij. Wij leveren uitsluitend onder Incoterms EXW of CPT.
12. Transport vindt altijd plaats voor rekening en risico van wederpartij ook in het geval wederpartij BM opdracht geeft het transport te verzorgen. Dit geldt tevens wanneer vervoerder aangeeft dat verveersschade voor rekening en risico van afzender (BM) komt.
13. Mocht een incomplete levering voorkomen, ligt de verantwoordelijkheid voor het aangeven van de incomplete levering bij de wederpartij. Deze zal BM binnen 2 weken (14 dagen) op de hoogte moeten stellen van een gebrekkige levering.

Letter of credit
14. Letter of credit (LC)-overeenkomsten zijn alleen van toepassing indien volledig aanvaard door BM. Als een LC volledig wordt geaccepteerd door BM en goedgekeurd door BM bij de uitgevende bank, kunnen in geen geval wijzigingen van welke aard dan ook in de door BM bevestigde LC worden aangebracht of geaccepteerd. Het is aan BM zelf om te beslissen of een LC-betalingssysteem van toepassing is of niet. Alle bankkosten van de LC aan BM-zijde moeten worden betaald door de klant die de LC aanvraagt en zullen afzonderlijk worden gefactureerd als ze niet kunnen worden toegevoegd aan de in behandeling zijnde LC.
Sanctielanden EU – OFAC als onderdeel van onze levervoorwaarden
15. BM houdt zich strikt aan de Europese regelgevingen die zijn opgelegd door de EU, als mede de Amerikaanse OFAC-wetgeving met betrekking tot sanctielanden. Op basis van deze regelgevingen doet BM geen, of beperkte, transacties met landen die zijn opgenomen in de lijst met sanctielande.
16. De Afnemer wordt verboden de geleverde goederen naderhand te verkopen naar een sanctieland dat staat beschreven op de website met betrekking tot OFAC en de website van de EU, door middel van het kettingbeding dat wordt opgelegd door de EU en de OFAC.
17. BM neemt geen verantwoordelijkheid als de afnemende geleverde goederen doorverkoopt naar een sanctieland.
18. BM heeft het recht om een aanbieding in te trekken bij het vermoeden dat de regelgevingen met betrekking tot de sanctielanden niet worden nageleefd.

Betaling
19. Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling door wederpartij voorafgaand aan een levering per bank of contant bij levering plaats te vinden.
20. Indien wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling is wederpartij onmiddellijk in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling door BM is vereist. Wederpartij is in dat geval naast de wettelijke handelsrente, eveneens buitengerechtelijke (incasso-)kosten verschuldigd, welke kosten in afwijking van art. 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van € 100,00 voor iedere gedeeltelijk, of volledig, onbetaald gelaten factuur.
21. Betaling geschiedt steeds zonder recht op opschorting en/of verrekening, tenzij de tegenvordering waarmee wederpartij wil verrekenen schriftelijk door BM is erkend.
22. Door wederpartij gedane (deel-)betalingen strekken, ongeacht een door wederpartij vermeld kenmerk, eerst ter afdoening van de langst openstaande factuur.
23. Betalingen worden gedaan onder uw kosten (code OUR)
24. Als er op basis van financiële indicatoren afgegeven door krediet beoordelende partijen waaronder maar niet uitsluitend Creditsafe reden is om een bestaande met een klant overeengekomen krediet faciliteit stop te zetten dan is BM te allen tijde gerechtigd per direct dit eenzijdig, op haar eigen initiatief en beoordeling te doen. BM is op geen enkele wijze verantwoordelijk te houden voor gevolgschade.

Garantie, gebreken en klachtplicht
25. BM garandeert dat door haar geleverde zaken, werkzaamheden en/of diensten geschikt zijn voor de door BM beoogde toepassingen, die volgen uit de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Verdergaande garanties worden door BM slechts verstrekt voor zover dit expliciet schriftelijk is overeengekomen.
26. Indien sprake is van fabrieksgarantie en/of productaansprakelijkheid, is enkel de fabrikant aansprakelijk.
27. Indien een overeenkomst BM verplicht tot aflevering van producten, dienen zichtbare gebreken door wederpartij direct bij ontvangst te worden vermeld op het (digitale) afleverdocument. Dit kan o.a. maar niet uitsluitend het vervoersdocument of de pakbon zijn. Tevens dient schriftelijk (email) bij BM melding te worden gemaakt van de gebreken.
28. Overige (verborgen) gebreken dienen door wederpartij binnen 24 uur nadat dergelijke gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt, schriftelijk (email) bij BM te worden gemeld. BM hanteert een korte klachttermijn omdat niet tijdig klagen grote gevolgschade met zich mee kan brengen, hetgeen enkel met deze korte klachttermijn kan worden voorkomen.
29. Meldingen van gebreken die niet zijn voorzien van de originele aankoopfactuur worden door BM niet in behandeling genomen.
30. Wederpartij heeft geen recht op herstel van gebreken voor zover deze zien op systemen en apparaten die geleverd zijn in een project dat reeds is opgeleverd en waar een acceptatieformulier oplevering voor is getekend.
31. Indien wederpartij de mededeling heeft gedaan en de goederen daadwerkelijk niet aan de gegarandeerde eisen voldoen of gebreken vertonen is BM verplicht, ter hare keuze, de goederen voor haar rekening te repareren of te vervangen. Alle logistieke kosten gemoeid met reparatie, vervanging of herstel komen voor rekening en risico van wederpartij.
32. Een beroep op het recht van reclame heft de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
33. BM accepteert geen retourzendingen. De producten die je hebt besteld zijn geleverd na betaling. Je kunt alleen producten retourneren wanneer er nog niet voor betaald is. Daarom kun je geen producten retour sturen, zelfs als de verpakking onbeschadigd of ongeopend is.

Overmacht
34. In situaties van overmacht is BM gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten voor de duur van deze situatie. Onder situaties van overmacht worden onder meer verstaan alle situaties die ten tijde van het sluiten van een overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten de invloedsfeer van BM liggen. In geval van overmacht heeft wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid
35. Noch BM, noch derden waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, zijn jegens wederpartij aansprakelijk voor vergoeding van enige schade, direct of indirect, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Een en ander behoudens schade ontstaan door opzet of grove schuld zijdens BM.
36. De aansprakelijkheid van BM wordt beperkt tot het factuurbedrag ter zake de betreffende opdracht. Indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
37. In afwijking van het vorenstaande geldt dat, indien BM voor desbetreffende schade is verzekerd, haar aansprakelijkheid wordt beperkt tot het op grond van die verzekering door de assuradeur uit te keren bedrag. Een kopie van de polis met voorwaarden ligt voor wederpartij ter inzage op het kantoor van BM.

Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
38. BM heeft een eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 3:92 BW op alle door haar geleverde producten ter zake de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door BM krachtens overeenkomst(en) aan wederpartij geleverde producten of krachtens een overeenkomst(en) ten behoeve van wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. In geval tussen BM en wederpartij opeenvolgend en/of regelmatig transacties tot stand komen, vervalt het eigendomsvoorbehoud pas op het moment dat wederpartij alle vorderingen van BM heeft voldaan. Wederpartij is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop of montage.
39. BM heeft een retentierecht op aan haar ter bewerking, reparatie of bewaring aangeboden zaken. In geval BM daarop een beroep doet, vervalt dit recht niet door het stellen van zekerheid door wederpartij.

Toepasselijk recht
40. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen (Weens Koopverdrag). De exclusieve bevoegdheid ter zake van geschillen tussen BM en wederpartij komt toe aan de Rechtbank Noord-holland, locatie Alkmaar (Nederland) onverminderd het recht van BM om voor een andere rechtbank, zo nodig een ander land, te kiezen.